یافتن محصولات و سرویس ها

SSD_Premium

5GB SSD RAID Storage
200GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$14.98 USD ماهانه (دامنه رایگان)
$77.88 USD شش ماهه (دامنه رایگان)
$143.76 USD سالانه (دامنه رایگان)
$239.52 USD دوساله (دامنه رایگان)

SSD_Premium - DA

5GB SSD RAID Storage
200GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$14.98 USD ماهانه (دامنه رایگان)
$77.88 USD شش ماهه (دامنه رایگان)
$143.76 USD سالانه (دامنه رایگان)
$239.52 USD دوساله (دامنه رایگان)

SSD_Professional

20GB SSD RAID Storage
300GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$19.98 USD ماهانه (دامنه رایگان)
$101.88 USD شش ماهه (دامنه رایگان)
$191.76 USD سالانه (دامنه رایگان)
$335.52 USD دوساله (دامنه رایگان)

SSD_Professional - DA

20GB SSD RAID Storage
300GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$19.98 USD ماهانه (دامنه رایگان)
$101.88 USD شش ماهه (دامنه رایگان)
$191.76 USD سالانه (دامنه رایگان)
$335.52 USD دوساله (دامنه رایگان)

SSD_Executive

40GB SSD RAID Storage
400GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$24.98 USD ماهانه (دامنه رایگان)
$137.88 USD شش ماهه (دامنه رایگان)
$251.76 USD سالانه (دامنه رایگان)
$455.52 USD دوساله (دامنه رایگان)

SSD_Executive - DA

40GB SSD RAID Storage
400GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$24.98 USD ماهانه (دامنه رایگان)
$137.88 USD شش ماهه (دامنه رایگان)
$251.76 USD سالانه (دامنه رایگان)
$455.52 USD دوساله (دامنه رایگان)