یافتن محصولات و سرویس ها

1/2 Rack (21U) Pricing

$799.95 USD ماهانه
$4499.73 USD شش ماهه
$8099.55 USD سالانه

1/4 Rack (10U) Pricing

$599.95 USD ماهانه
$3419.73 USD شش ماهه
$5399.70 USD سالانه

Full Rack (42U) Pricing

$1199.95 USD ماهانه
$6659.73 USD شش ماهه
$11699.55 USD سالانه